DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys

ScreenHunter_761 Jul. 25 12.17

 

Enllaç oficial: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=746281&language=ca_ES

 

DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

La Generalitat de Catalunya té atribuïda la competència exclusiva en matèria de joventut, en virtut de l’article 142 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que inclou, entre altres aspectes, la regulació, la gestió, la intervenció i la policia administrativa d’activitats i instal·lacions destinades a la joventut. D’acord amb l’article 134 de l’Estatut d’autonomia, també té la competència exclusiva en matèria d’esport i lleure.

D’acord amb l’article 44.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, els poders públics han de facilitar i promoure l’accés a les activitats d’educació en el lleure.

Així mateix, l’article 84.2.g) de l’Estatut d’autonomia garanteix una certa atribució competencial als ens locals que incideixen en matèries relacionades amb l’objecte d’aquest Decret, i en l’àmbit legal, l’article 159.3.a) tercer de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, disposa que correspon als municipis participar en les funcions de l’Administració de la Generalitat en alguns aspectes relacionats també amb les activitats de lleure. Així mateix els articles 19, 39, 41 i 169 de la Llei preveuen l’educació en el lleure.

La Generalitat de Catalunya, des de l’any 1985, regula i exerceix el control sobre les activitats d’educació en el lleure a Catalunya per tal de garantir-ne la qualitat i la seguretat. Aquesta acció normativa i reguladora és necessària perquè les activitats esmentades compleixin plenament la seva finalitat educativa i contribueixin al creixement integral d’infants i joves. Alhora, és una acció normativa que compta amb el suport del sector, perquè aquest és el primer interessat a oferir unes activitats segures i de qualitat, i també compta amb el seu reconeixement, ja que aquest considera la Direcció General de Joventut la interlocutora principal en aquesta matèria. Es tracta d’una regulació que es completa amb altres normes del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre la formació de les persones dirigents de les activitats (monitors/ores i director/ores d’educació en el lleure) i sobre les instal·lacions on es desenvolupen.

Actualment, la norma amb rang reglamentari que regula aquesta matèria és el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, el qual compta amb més de deu anys de vigència, al llarg dels quals han sorgit noves realitats i necessitats socials. En conseqüència, cal aprovar un nou decret que, d’una banda, introdueixi millores operatives fruit de l’experiència assolida i, d’altra banda, s’adapti a les mesures de simplificació i racionalització administrativa actualment vigents.

En relació amb l’àmbit d’aplicació, aquest nou Decret inclou qualsevol de les activitats organitzades que es duguin a terme amb menors de 18 anys fora de l’àmbit familiar i de les competències del Departament d’Ensenyament, sigui quin sigui el moviment, l’associació, l’entitat, la institució, administració, l’empresa privada o la persona física que l’organitzi. Es redueix el nombre mínim de participants perquè li sigui aplicable aquest Decret, que passa a ser més de quatre participants.

Les activitats d’educació en el lleure en general, i en particular les que tenen lloc a l’estiu, compten amb una llarga tradició a Catalunya i contribueixen de forma notable al creixement integral d’infants i joves, així com a la creació d’una societat més responsable i compromesa.

Des del seu origen, els moviments d’educació en el lleure basats en el voluntariat, la participació i la transformació social han estat cabdals per al creixement de l’educació al nostre país. El conjunt d’agrupaments escoltes i guies, centres d’esplai i altres centres infantils i juvenils amb aquestes característiques (amb independència de la seva fórmula jurídica) són coneguts, en l’àmbit de la participació juvenil i de diferents polítiques públiques, amb el terme d’associacionisme educatiu, i configuren una realitat diversa però amb trets compartits comuns que cal tenir presents en tota regulació que afecti aquest tipus d’activitat educativa amb infants i joves.

En un moment posterior, es va afegir al sector un potent i dinàmic teixit empresarial que va completar l’oferta educativa. Aquest teixit empresarial ha conviscut i conviu de manera positiva amb el treball voluntari que es fa des del teixit associatiu, i en molts casos s’ha establert una porositat enriquidora i fructífera entre ambdós àmbits.

La convivència i interrelació entre el teixit associatiu i el teixit empresarial és un valor notable de l’educació en el lleure a Catalunya que cal mantenir i preservar. Alhora cal garantir que estiguin subjectes a un mateix marc jurídic.

D’altra banda, els articles 56, 57 i 58 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència, regulen, respectivament, els requeriments de les zones i equipaments recreatius, l’educació en el lleure, així com el joc i la pràctica de l’esport pels infants i els adolescents, i estableixen el seu dret a practicar l’esport i a participar en activitats físiques i recreatives en un entorn segur.

Així, s’ha detectat la conveniència d’ampliar l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret per tal d’incloure, de comú acord amb el Consell Català de l’Esport, es activitats que tenen un component esportiu important però que, alhora, tenen elements substancials que les fan equiparables a les activitats d’educació en el lleure, i superar el buit normatiu que hi ha hagut fins ara pel que fa a aquests casos. Per aquest motiu, el present Decret preveu tres nous tipus d’activitat: els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives, que han de complir els mateixos requisits que les activitats d’educació en el lleure excepte pel que fa a les titulacions exigides, que són les pròpies de l’àmbit esportiu. Així mateix, en aquests casos l’interlocutor principal és el Consell Català de l’Esport. Complementàriament als canvis en l’àmbit d’aplicació, es millora la definició i s’amplien les activitats excloses del compliment del Decret per evitar confusions i problemes d’interpretació.

Mitjançant aquest Decret, també s’adapten les ràtios que afecten l’equip de dirigents de les activitats, de manera que s’incrementa la ràtio en els grups on participen menors de 3 anys a un dirigent titulat per cada vuit participants per tal d’adequar-se a les necessitats específiques d’aquests infants i, també es garanteix un mínim de dues persones dirigents en tots els grups si els participants són menors de 16 anys per evitar que, davant qualsevol incidència de la persona dirigent, els participants es quedin sols. En canvi, l’increment d’una persona dirigent més per cada desena de participants es flexibilitza de manera que, en els grups de 25 o més participants, passa a ser obligatori a partir de fraccions de quatre. Aquesta flexibilització es compensa amb l’increment del percentatge de dirigents que han d’estar titulats, amb la finalitat de reforçar el nombre de dirigents que tenen formació especialitzada. També s’incorpora la figura de personal de suport logístic, per tal de diferenciar-lo clarament de l’equip de dirigents i establir l’obligatorietat de ser major d’edat, si bé s’admet la possibilitat que part del personal de suport logístic tingui entre 16 i 18 anys sempre que siguin 2 anys més grans que el més gran dels participants, que no superin en nombre el 10% dels participants i fins a un màxim de 5, i hi hagi algun altre membre de l’equip de suport logístic major d’edat.

En el contingut material d’aquest Decret s’han tingut en compte els requeriments de l’Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, i de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, i les normes que la despleguen, per a l’obtenció dels certificats de professionalitat i les qualificacions professionals de dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil i de direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, que són equivalents als títols de monitor/a i director/a i habiliten per a l’exercici de la professió d’educador en el lleure. També, atès el nou àmbit d’aplicació, el Decret ha tingut en compte la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, i el Decret 68/2009, de 28 d’abril, pel qual es regula el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya.

Pel que fa a la notificació de la realització de l’activitat, l’obligatorietat s’amplia a les activitats que tenen més de dues nits de durada per a un millor seguiment davant possibles situacions d’emergència, i alhora s’adapta a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. El Decret també preveu processos electrònics d’inscripció i autorització.

Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats dels infants i els joves amb discapacitat, en l’elaboració d’aquest Decret s’ha tingut en compte la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Atès el informe de la Comissió de Govern Local i el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;

A proposta de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Enllaç oficial: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=746281&language=ca_ES

Total Page Visits: 2467 - Today Page Visits: 1
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad