Baixa incidència de la Covid als casals i colònies d’estiu

+info i estret de: https://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/1838523-baixa-incidencia-de-la-covid-als-casals-i-colonies-d-estiu.html

 

Els casos registrats per Fundesplai i la fundació Pere Tarrés representen un 0,04% respecte del total de participants

 Ho atribueixen al correcte seguiment dels protocols i a la corresponsabilitat

Participants en unes colònies organitzades per Fundesplai a Vilanova de Sau CEDIDA.

Després de tres mesos amb les esco­les tan­ca­des la rea­lit­zació de casals i colònies d’estiu ha estat la pri­mera acti­vi­tat amb la presència mas­siva d’infants i joves, cosa que ha supo­sat que fos­sin un banc de pro­ves per apli­car pro­to­cols que hau­ran de ser­vir per al curs esco­lar. I la prova ha estat un èxit, com mos­tren els escassíssims casos de Covid-19 que s’hi han regis­trat. “L’experiència ajuda i ha estat molt posi­tiva, ja que hi ha hagut poques incidències, que s’han resolt” en un col·lec­tiu de 250.000 par­ti­ci­pants, asse­nya­lava el con­se­ller d’Edu­cació, Josep Bar­galló, en la pre­sen­tació del pro­to­col de gestió de casos als cen­tres edu­ca­tius. Les diferències són òbvies, ja que en els casals i colònies s’ha tre­ba­llat amb grups esta­bles de deu par­ti­ci­pants, la majo­ria de temps en espais oberts, men­tre que a l’escola els grups seran de fins a 25 i 30 alum­nes en aules tan­ca­des. Però sí que s’han pogut expe­ri­men­tar fórmu­les que per als ges­tors de casals i colònies esde­ve­nen clau: res­pecte als pro­to­cols, aïlla­ment en cas de sos­pita i col·labo­ració i con­fiança mútua entre famílies, orga­nit­za­dors i sis­tema sani­tari.

Sònia Reca­sens, direc­tora de pro­gra­mes edu­ca­tius de la Fun­dació Pere Tarrés, i Asun Gil, cap del depar­ta­ment de lleure de Fun­des­plai, valo­ren posi­ti­va­ment l’estiu, tot i la dava­llada d’ins­crip­ci­ons. També ho fa Jaume Ramos, por­ta­veu d’Eix Estels, empresa que ges­ti­ona vuit cases de colònies. La incer­tesa i l’espon­ja­ment de les ins­tal·laci­ons per les mesu­res de segu­re­tat han fet bai­xar un 40% apro­xi­ma­da­ment el nom­bre d’ins­crip­ci­ons, tot i la valo­ració gene­ral que els pro­to­cols van convèncer les famílies de la segu­re­tat de les acti­vi­tats. A les acti­vi­tats de Fun­des­plai s’han regis­trat una dot­zena de posi­tius de 30.000 par­ti­ci­pants; a les de la Pere Tarrés, nou de 21.000, i a les cases d’Eix Estels, cap cas d’entre 1.250 infants.

“És una taxa molt baixa”, asse­nyala Reca­sens, “i això dona un mis­satge de posi­ti­vi­tat i espe­rança”, diu. La clau per Reca­sens és “tenir el pro­to­col molt clar i apli­car-lo rigo­ro­sa­ment”. Si un infant es troba mala­ment, queda aïllat i tot el grup se’n va a casa fins a tenir el resul­tat de la PCR al seu CAP de referència en 48 hores. Si el resul­tat és nega­tiu, es reprèn l’acti­vi­tat. Si és posi­tiu, el grup queda en qua­ran­tena durant 14 dies i no assis­teix a l’acti­vi­tat.

Gil con­si­dera que “ha estat una prova de foc que ha anat molt bé pel tre­ball col·lec­tiu”, i des­taca sobre­tot la cor­res­pon­sa­bi­li­tat de les famílies i el tre­ball dels moni­tors, que han inten­si­fi­cat la for­mació habi­tual en gestió emo­ci­o­nal per trac­tar els efec­tes del con­fi­na­ment i la pandèmia en els menors.

Els orga­nit­za­dors es resis­tei­xen a par­lar del lleure com un banc de pro­ves, ja que la pri­o­ri­tat –també de la Gene­ra­li­tat– ha estat garan­tir l’acti­vi­tat com un dret dels infants. Però sí que cre­uen que es pot apro­fi­tar l’experiència per a la tor­nada a l’escola. “Els nens que han par­ti­ci­pat en casals i colònies tin­dran un avan­tatge quan tor­nin a l’escola per seguir pro­to­cols com la distància i l’ús de la mas­ca­reta, i esta­rem més pre­pa­rats per fer colònies durant el curs”, diu Ramos.

 

+info i estret de: https://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/1838523-baixa-incidencia-de-la-covid-als-casals-i-colonies-d-estiu.html

______________

Important. Monitorsdelleure informa:

Aquesta informació no ha sigut creada per @monitordelleure. Si vols aquesta informació al seu temps i directament de la font oficial, hauries d’anar a l’enllaç de sobre i apuntar-te a la seva llista de distribució. No et penediràs.

Aquí només volem fer un ressò de les notícies del lleure que publiquem nosaltres i articles d’accés públic d’altres empreses del lleure o mitjans de comunicació que en parlin. Volem ser respectuosos, per això si incomplim cap dret, demanem disculpes, i fins i tot si calgués, retiraríem l’article.

Total Page Visits: 1172 - Today Page Visits: 1

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Información básica sobre protección de datos Ver más

  • Responsable: Monitors de Lleure.
  • Finalidad:  Moderar los comentarios.
  • Legitimación:  Por consentimiento del interesado.
  • Destinatarios y encargados de tratamiento:  No se ceden o comunican datos a terceros para prestar este servicio. El Titular ha contratado los servicios de alojamiento web a Ionos que actúa como encargado de tratamiento.
  • Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos.
  • Información Adicional: Puede consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad