+info i estret de: https://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/1838523-baixa-incidencia-de-la-covid-als-casals-i-colonies-d-estiu.html

 

Els casos registrats per Fundesplai i la fundació Pere Tarrés representen un 0,04% respecte del total de participants

 Ho atribueixen al correcte seguiment dels protocols i a la corresponsabilitat

Participants en unes colònies organitzades per Fundesplai a Vilanova de Sau CEDIDA.

Després de tres mesos amb les esco­les tan­ca­des la rea­lit­zació de casals i colònies d’estiu ha estat la pri­mera acti­vi­tat amb la presència mas­siva d’infants i joves, cosa que ha supo­sat que fos­sin un banc de pro­ves per apli­car pro­to­cols que hau­ran de ser­vir per al curs esco­lar. I la prova ha estat un èxit, com mos­tren els escassíssims casos de Covid-19 que s’hi han regis­trat. “L’experiència ajuda i ha estat molt posi­tiva, ja que hi ha hagut poques incidències, que s’han resolt” en un col·lec­tiu de 250.000 par­ti­ci­pants, asse­nya­lava el con­se­ller d’Edu­cació, Josep Bar­galló, en la pre­sen­tació del pro­to­col de gestió de casos als cen­tres edu­ca­tius. Les diferències són òbvies, ja que en els casals i colònies s’ha tre­ba­llat amb grups esta­bles de deu par­ti­ci­pants, la majo­ria de temps en espais oberts, men­tre que a l’escola els grups seran de fins a 25 i 30 alum­nes en aules tan­ca­des. Però sí que s’han pogut expe­ri­men­tar fórmu­les que per als ges­tors de casals i colònies esde­ve­nen clau: res­pecte als pro­to­cols, aïlla­ment en cas de sos­pita i col·labo­ració i con­fiança mútua entre famílies, orga­nit­za­dors i sis­tema sani­tari.

Sònia Reca­sens, direc­tora de pro­gra­mes edu­ca­tius de la Fun­dació Pere Tarrés, i Asun Gil, cap del depar­ta­ment de lleure de Fun­des­plai, valo­ren posi­ti­va­ment l’estiu, tot i la dava­llada d’ins­crip­ci­ons. També ho fa Jaume Ramos, por­ta­veu d’Eix Estels, empresa que ges­ti­ona vuit cases de colònies. La incer­tesa i l’espon­ja­ment de les ins­tal·laci­ons per les mesu­res de segu­re­tat han fet bai­xar un 40% apro­xi­ma­da­ment el nom­bre d’ins­crip­ci­ons, tot i la valo­ració gene­ral que els pro­to­cols van convèncer les famílies de la segu­re­tat de les acti­vi­tats. A les acti­vi­tats de Fun­des­plai s’han regis­trat una dot­zena de posi­tius de 30.000 par­ti­ci­pants; a les de la Pere Tarrés, nou de 21.000, i a les cases d’Eix Estels, cap cas d’entre 1.250 infants.

“És una taxa molt baixa”, asse­nyala Reca­sens, “i això dona un mis­satge de posi­ti­vi­tat i espe­rança”, diu. La clau per Reca­sens és “tenir el pro­to­col molt clar i apli­car-lo rigo­ro­sa­ment”. Si un infant es troba mala­ment, queda aïllat i tot el grup se’n va a casa fins a tenir el resul­tat de la PCR al seu CAP de referència en 48 hores. Si el resul­tat és nega­tiu, es reprèn l’acti­vi­tat. Si és posi­tiu, el grup queda en qua­ran­tena durant 14 dies i no assis­teix a l’acti­vi­tat.

Gil con­si­dera que “ha estat una prova de foc que ha anat molt bé pel tre­ball col·lec­tiu”, i des­taca sobre­tot la cor­res­pon­sa­bi­li­tat de les famílies i el tre­ball dels moni­tors, que han inten­si­fi­cat la for­mació habi­tual en gestió emo­ci­o­nal per trac­tar els efec­tes del con­fi­na­ment i la pandèmia en els menors.

Els orga­nit­za­dors es resis­tei­xen a par­lar del lleure com un banc de pro­ves, ja que la pri­o­ri­tat –també de la Gene­ra­li­tat– ha estat garan­tir l’acti­vi­tat com un dret dels infants. Però sí que cre­uen que es pot apro­fi­tar l’experiència per a la tor­nada a l’escola. “Els nens que han par­ti­ci­pat en casals i colònies tin­dran un avan­tatge quan tor­nin a l’escola per seguir pro­to­cols com la distància i l’ús de la mas­ca­reta, i esta­rem més pre­pa­rats per fer colònies durant el curs”, diu Ramos.

 

+info i estret de: https://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/1838523-baixa-incidencia-de-la-covid-als-casals-i-colonies-d-estiu.html

______________

Important. Monitorsdelleure informa:

Aquesta informació no ha sigut creada per @monitordelleure. Si vols aquesta informació al seu temps i directament de la font oficial, hauries d’anar a l’enllaç de sobre i apuntar-te a la seva llista de distribució. No et penediràs.

Aquí només volem fer un ressò de les notícies del lleure que publiquem nosaltres i articles d’accés públic d’altres empreses del lleure o mitjans de comunicació que en parlin. Volem ser respectuosos, per això si incomplim cap dret, demanem disculpes, i fins i tot si calgués, retiraríem l’article.

Total Page Visits: 620 - Today Page Visits: 1

Pin It on Pinterest

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad